SOFAM, one of EVA’s members in Belgium, launched a fund to help its members who find themselves in dire straits as a result of the current Covid-19 emergency. SOFAM is also undertaking unprecedented measures to enable the accelerated payment of collective rights to all of its members.

Nederlands

Op vraag van haar raad van bestuur maakt SOFAM een noodfonds van 50.000 euro beschikbaar voor leden die in moeilijkheden verkeren ten gevolge van de Corona-crisis. Leden van SOFAM kunnen in april 2020 een aanvraag indienen voor dit fonds, voor een eenmalige financiële ondersteuning in de vorm van een kleine steunsubsidie. Uiteraard zal niet elk lid geholpen kunnen worden: de afweging wordt door een comité gemandateerd door de raad van bestuur gedaan op basis van de informatie die via onderstaand formulier wordt gedeeld, in afweging met de collectieve rechten die onze leden ontvangen. Ons team werkt overigens aan een versnelde uitbetaling van deze rechten aan alle leden die een aangifte doen.

Het comité gemandateerd door de Raad van Bestuur bekijkt elke aanvraag voor dit noodfonds en beslist wie op welke manier geholpen kan worden, op basis van hoogste nood en beschikbare middelen. Zij worden hierin bijgestaan door 1 lid van het personeel en 1 externe adviseur.

Alle aanvragen worden behandeld met de nodige discretie. We verwijzen hierbij naar ons handvest over de bescherming van de privacy.

We rekenen op de solidariteit van leden en dat aanvragen te goeder trouw gebeuren, op basis van reële behoeften. SOFAM behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie in te winnen, en om de verklaringen op eer die via onderstaand formulier gedeeld worden te controleren en te laten staven.

Ben je lid van SOFAM, en ondervind je financiële moeilijkheden ten gevolge van de crisis? Vul a.u.b. ons formulier in met de beschrijving van je situatie. Er zullen twee vergaderingen gehouden worden midden april en begin mei. We hanteren twee deadlines: stuur ons a.u.b. uw aanvraag voor 10 april en/of 20 april.

Wij wensen dat u in goede gezondheid blijft en van goede moed,

De Raad van Bestuur van SOFAM en het hele team.

Ga naar het aanvraag formulier.


Français

A la demande de son conseil d’administration, la SOFAM met un fonds d’urgence de 50 000 euros à la disposition des membres qui sont en difficulté en raison de la crise sanitaire causée par le Coronavirus. Les membres de la SOFAM peuvent faire appel à ce fonds en avril 2020, pour bénéficier d’un soutien financier ponctuel. Tous les membres ne pourront pas être aidés : un comité mandaté par le conseil d’administration évaluera les demandes sur la base des informations partagées via le formulaire ci-dessous, et en tenant compte des droits collectifs qui vont être payés aux membres. Notre équipe travaille d’arrache-pied pour accélérer le paiement de ces droits aux membres ayant fait une déclaration à cette fin.

Le comité mandaté par le conseil d’administration examinera chaque demande au fonds d’urgence et décidera des aides accordées en fonction des besoins les plus importants et des ressources disponibles. Ils seront assistés par 1 employé et 1 conseiller externe.

Toutes les demandes seront traitées avec la discrétion nécessaire. Nous vous référons à ce sujet à notre charte protection de la vie privée.

Nous comptons sur la solidarité des membres pour que les demandes soient faites de bonne foi, en fonction des besoins réels. SOFAM se réserve le droit de demander des informations supplémentaires, et de vérifier et corroborer les déclarations sur l’honneur transmises via le formulaire ci-dessous.

Êtes-vous membre de SOFAM et rencontrez-vous des difficultés financières suite à la crise sanitaire ? Veuillez compléter notre formulaire avec la description de votre situation. Deux réunions se tiendront mi-avril et début mai. Nous avons deux dates limites : veuillez svp nous envoyer votre demande avant le 10 avril et/ou le 20 avril 2020.

En vous souhaitant vivement de demeurer en bonne santé et plein de courage,

Le conseil d’administration de la SOFAM et toute l’équipe.

Vers le formulaire